طراحی دکوراسیون - داخلی - منزل - مغازه

طراحی دکوراسیون داخلی منازل و مغازه ها و نمایشگاه ها و اتاق خواب و آشپزخانه و...

دکوراسیون داخلی سنتی

روش معماران گذشته ایرانی در بهکارگیری این عناصر، در راستای آن بوده تا از جذابیت فُرم کاسته شود و به غنای فضا افزوده گردد.

دکوراسیون ھر خانه ای معرف سلیقه بانوی آن خانه است .

میخواھیم نکاتی را به شما یادآوری کنیم که با استفاده از آنھا میتوانید ھنر ناب ایرانی را وارد خانه ھایتان کنید و از دکوراسیونی کاملا سنتی و زیبا بھرهمند شوید. تاقچهھا، رفھا، ارسیھا، ھشتیھا، حوضھا و باغچه ھا، تنھا شماری از عناصر کالبدی طراحی داخلی در ایران ھستند.

روش معماران گذشته ایرانی در بهکارگیری این عناصر، در راستای آن بوده تا از جذابیت فُرم کاسته شود و به غنای فضا افزوده گردد.طراحی داخلی یک ساختمان، داستانی است که شخصیت اصلی آن خود انسان است؛ در این بین حضور او در این فضا، چگونگی آن و ویژگیھای فضایی که انسان در آن قرار میگیرد، میتواند تداعیکننده اصولی باشد که در ادامه 7 اصل از آنھا را میخوانید :

نور را دریاب :

نور عنصری است که با آن دیدن اشیا ممکن میشود. چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشمنواز کند.

نورپردازی در کنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی ھم دارد. نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی میتواند حس محدود بودن یا ابھام و ھراس را برطرف کند. نور مناسب یک اتاق حتی میتواند چھره آدمی را گرم و صمیمی کند.

به کمک نورپردازی میتوان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی داشته باشد یا بھترین نورھا برای حمام، منابع نوری کم ولتاژ ھستند .

فرم را بشناس :

فرم، توده فیزیکی یک شی است که سهبعدی بوده و وزن دارد. فرم معمولاً به پوسته بیرونی بنا نسبت داده میشود، در حالی که فضای داخلی ھم فرم خاص خود را تشکیل میدھد. معمولاً فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است .

فضا را احساس کن :

فضا را محدوده در دسترس کاربران دانستهاند. در طراحی داخلی معمولاً استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محیط، مھم است. مسالهای که در رابطه با فضا مطرح میشود، رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است.

در طراحی داخلی میبایست رابطه درست انسان با فضا تعریف شود و ابعاد بدن انسانھا برای سھولت دسترسی ھای فضایی مد نظر قرار گیرد .

بافت را لمس کن :

بافت مشخصهای از یک شئ است که با لمسکردن یا دیدن به چشم میآید. بافت میتواند نرم یا خشن، کشیده یا برجسته، زبر یا مخملین و یا ابریشمی باشد. در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضایی معمولاً بسته به عملکرد ھر فضا تغییر میکند .

شکل را بیازمای:

شکل، خط بیرونی یک شئ را تشکیل میدھد. در معماری معمولاً شکل و فرم را با ھم اشتباه میگیرند. معمولاً شکلھا یا طبیعی ھستند یا غیرقابل مشاھده یا ھندسی.

در ترکیب بندی یک فضا شکل اشیا عامل تعیینکنندهای است. طراحان داخلی به کمک این عامل میتوانند ترکیبات بصری گوناگونی پدید آورند .

رنگ را در ھم بیامیز:

در تعریف رنگ آن را خاصیت بصری فرم دانستهاند. در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا مییابد. رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را تحتتاثیر قرار داده و روی فرم تأکید میکند، ضمن آنکه رنگ، حس مقیاس را ھم موجب میشود.

کاربرد رنگ ھم، از یک فضای داخلی به فضای دیگر فرق میکند و در کاربرد رنگ، توجه به خصلتھای روانی آدمیان ضرورت تام دارد .

حجم را بشناس :

حجم عنصر مھم طراحی داخلی است. در معماری سنتی ایران، شاھد فضاھای پر و خالی احجام معماری ھستیم.

مقرنسھا و گوشوارهھا خود بخشی از احجام خالی ھستند. در این معماری مسائل حجمی اھمیت زیادی دارد.

ما فضای داخلی را به واسطه لایه بیرونی بنا درک میکنیم. این لایه بیرون

ی در حقیقت ھمان حجم کلی بناست

کلید واژه:

طراحی دکوراسیون ،دکوراسیون داخلی سنتی ، اصول طراحی دکوراسیون،دکوراسیون منزل، دکوراسیون مبل ها، دکوراسیون اتاق خواب، دکوراسیون و طراحی مغازه، طراحی دکوراسیون مغازه ، طراحی و دکوراسیون نمایشگاه، دکوراسیون آشپزخانه، طراحی و دکوراسیون حمام و سرویس ،  نرم افزار طراحی دکوراسیون ، طرح دکوراسیون باغ و فضای سبز ، چیدمان مبل ها، رنگ و نور پردازی، تاثیر رنگ در دکوراسیون،دکوراسیون کوسن و مبلمان،دکوراسیون اتاق کودک،دکوراسیون و طراحی دفتر کار ،طراحی دکوراسیون دفتر کار،طراحی دکوراسیون داخلی ، وسایل دکوری در طراحی دکوراسیون ، دکوراسیون فضای خارجی

، دکوراسیون اتاق نشیمن(دکوراسیون اتاق حال)

.

ابزار امتیاز دهی


برچسب‌ها: دکوراسیون داخلی سنتی, طراحی دکوراسیون داخلی
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مرداد 1391ساعت 16:9  توسط طراحی و دکوراسیون  |